Archiwum Państwowe


w Rzeszowie

Zaprasza państwowe i samorzadowe jednostki organizacyjne przekazujące materiały archiwalne do naszego
archiwum do korzystania z AKCESJI - narzędzia informatycznego zarządzającego tym procesem.

Akty prawne

Prawo
Archiwalne


Ustawa

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Postępowanie z dokumentacją

Rozporządzenie z dnia 20 października 2015 r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. 2015 poz. 1743); zmiana z 10 października 2017r . (Dz.U. 2017 poz. 1973)

Rozporządzenie z dnia 14 października 2015 r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny (Dz.U. 2015 poz. 1733)
Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (Dz.U. 2014 poz. 991)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu gromadzenia, ewidencjonowania, kwalifikowania, klasyfikacji oraz udostępniania materiałów archiwalnych tworzących zasób jednostek publicznej radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 98, poz. 680).Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1517).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. Nr 206, poz. 1518).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1519)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140)

Co to jest

AKCESJA ?

AKCESJA to internetowy system informatyczny do ewidencjonowania zbiorów dokumentów przekazywanych do Archiwum Państwowego. Posiada przejrzysty i intuicyjny interfejs, co sprawia że jest łatwy i wygodny w użytkowaniu. Sposób informacji o błędach, popełnionych przy wprowadzaniu danych opracowano w ten sposób, że użytkownik nie musi ich ponownie wprowadzać, a jedynie poprawić.
Operacja dostarczenia materiałow archiwalnych do AP, została podzielona na etapy. Przy zakończeniu kluczowych z nich, interakcja użytkownik - Archiwum została wzbogacona o automatycznie generowane wiadomości email do strony, która powinna zrealizować kolejne czynności.

Etap 1
Rejestracja użytkownika

Jest ona wymagana w celu użytkowania aplikacji AKCESJA. Na formularzu rejestracyjnym wprowadzamy unikalny login, email i dane adresowe jednostki przekazującej materiały archiwalne.

Etap 2
Rejestracja firmy, której materiały archiwalne przekazuje użytkownik do AP

Zarejestrowany użytkownik wprowadza nazwę firmy, której materiały archiwalne przekazuje do Archiwum oraz określa miejsce ich dostarczenia (Rzeszów lub Sanok).

laptop
Etap 3
Użytkownik wprowadza informację o materiałach archiwalnych przekazywanych do AP

Użytkownik wprowadza szereg informacji o przekazywanych materiałach archiwalnych. Są to: sygnatura, tytuł, znak teczki, ilość stron lub kart, daty skrajne, język, format strony, postać dokumentu, opis zewnętrzny, opis fizyczny, uwagi.
W przypadku dokumentacji technicznej uzupełnia dodatkowo: miejscowość, twórca, jednostka projektowa, branża, stadium i nośnik, a dokumentacji kartograficznej: materiał, technika, szerokość, wysokość, skala, liczba arkuszy i dubletów oraz rodzaj mapy.

Etap 4
AP sprawdza dane wprowadzone przez użytkownika

Pracownik Archiwum sprawdzi poprawność danych pod względem formalnym.
Użytkownik zostanie powiadomionny emailem o wyniku weryfikacji, który będzie też widoczny po zalogowaniu do AKCESJI.

Etap 5
Dostarczenie materiałów archiwalnych do AP

Użytkownik drukuje 2 egzemplarze spisów zdawczo - odbiorczych (oddzielnie dla każdego rodzaju dokumentacji), umawia termin dostarczenia materiałów archiwalnych i przekazuje je do Archiwum Państwowego.
AP po szczegółowej weryfikacji otrzymanych materiałów, włączy je do akt oraz przekaże stosowne informacje do NAC.

MASZ PYTANIE?

Kontakt
pomoc

Jeśli dostarczas do nas materiały archiwalne? Nie wiesz jak je przygotować? Masz wątpliwości dotyczące obsługi aplikacji AKCESJA? Skorzystaj z instrukcji lub zadzwoń.

Rzeszów

 • Leszek Mierzwa
 • +(48) 17 230 48 08 w.309
 • zasob@rzeszow.ap.gov.pl
 • ul. Władysława Warneńczyka 57
  35-612 Rzeszów

Sanok

 • Stanisław Dobrowolski
 • +(48) 13 463 19 99
 • sdobrowolski@rzeszow.ap.gov.pl
 • ul. Sadowa 32
  38-500 Sanok